Baakalata

Pabʉjo ʉbʉ kʉbaaga baakalata abaa lʉko nʉ lʉko mu njobelo jaako.

Balipo baakalata aba bikʉbʉʉla muno gajɨɨliile amasyʉ, ʉtʉpango twa Bibilia, baakalata abaa baanike na Masimbo amiikemo.

Isaga Ʉbalepo!

nyakyusa letters.png