Ɨkanda

Kanunu fiijo ʉkʉpɨlɨkɨsya akasumo! Ʉpɨlɨkisyemo ʉtʉpango ʉtwa mu Bibilia mu njobelo ja kɨNyakyʉsa?

Ʉpɨliikemo akapango aka nkiikʉlʉ ʉjʉ aakɨlekile ɨkiisʉ kyake na bakamu, aabʉʉkile nkiisʉ ɨkɨngɨ, kʉ mmalɨɨkɨsyo alɨnkʉja lʉjungu lwa malafyale Ndaabɨti?

Pamo ʉpɨliikemo akapango akaa Jesu muno aalɨnsyʉkiisye ʉndɨndwana? Kʉtwaga ʉtʉpango ʉto nɨ singi pa bʉjo ʉbʉ.

Isaga ʉpɨlɨkɨsyepo!

Thumbnail image